Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

Ν. 4443/2016 Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρ- μογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής κτλ

ΦΕΚ 232α/9-12-2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4443

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρ- μογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενι- κού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απα- σχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονι- σμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρω- παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κα- τάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νο- μισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατά- σταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώ- ματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των κατα- στημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις 


Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ποινικές διατάξεις μετά το αρ. 25
1) Τροποιηθηκαν:

ΠΚ
ΚΠΔ

Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α 242/19-10-2001) Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ


Ν 3094/2003 / (ΦΕΚ Α΄ 10/22.01.2003)
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις.


ΝΟΜΟΣ 3340/2005 - ΦΕΚ 112/Α'/10.5.2005

Για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς.

 


ΠΡΟΕΔΡΙΚΌ ΔΙΆΤΑΓΜΑ 62/2014 

Για τη λειτουργία του θεσμού της ηλεκτρονικής επιτήρησης υπόδικων, κατάδικων και κρατούμενων σε άδεια και την πιλοτική εφαρμογή τουΝόμος ν.4384/2016

NOMOΣ 4384/2016 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις

Ν. 3852/2010 Καλλικράτης
2)ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ

Προεδρικό Διάταγμα 78/2011 - ΦΕΚ 187/Α/30-8-2011

print 
email

Οργάνωση αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.


ΝΟΜΟΣ ΥΠ" ΑΡΙΘ. 3304/2005 - ΦΕΚ: 16/Α ( 27/01/2005)
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού
Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Γνωμ ΕΙΣΑΠ 4/2016 Περί της ισχύος της υπ’ αριθμ. 2/2013 Γνωμοδοτήσεως

Περί της ισχύος της υπ’ αριθμ. 2/2013

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ της 30-11-2016

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ                     
                                                      
                                                                               
                                                                              Αθήνα, 30.11.2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Ν. 4441/2016: Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων κτλ

ΦΕΚ A 227/2016 

Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις


Ολοκλήρωση μελέτης για το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δικαστικών Λειτουργών
  Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
       Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων μαζί με όλες τις Δικαστικές Ενώσεις είχε αναθέσει το προηγούμενο καλοκαίρι

  Διαγωνισμός ΕΣΔι 23η Σειρά

    

   

   

   

    ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

  1. ΑΣΤΙΚΟ Ι

  2. ΑΣΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΙ

   

  23 ΣΕΙΡΑ

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ    

  18. 6-12-2016

  Άρθρα

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΓ΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ _ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ II

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων (ΣΕΕ) και η Ελληνική Ένωση Δικαίου της Ενέργειας (ΕΕΔικΕ)
  συνδιοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα:


  ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ II


  Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:00
  Αίθουσα τελετών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60

  « Δίκαιο και Οικονομία. Οι πρακτικές συνέπειες της (αν)αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης».

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΔΜ ΣΤΙΣ 15/12/2016

  1  Αθήνα   5-12-2016  Αγαπητοί  φίλοι,

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

  Κάλεσμα συσπείρωσης στην τακτική Γενική Συνέλευση και στήριξης της Ένωσής μας


   Αγαπητοί συνάδελφοι,

   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΔΣ ΔΔ ΣΤΙΣ 14-12-2016

   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                      Αθήνα,   5  Δεκεμβρίου  2016
   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
   ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ   ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

   Προαγωγή Εφέτη Διοικητικών Δικαστηρίων
   Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                      Αθήνα,   5  Δεκεμβρίου  2016
   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
   ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
   Ταχ.   Δ/νση      :  Λ. Ριανκούρ  85 Αθήνα
   Τ.Θ. 160 98          Τ.Κ.115 03
   FAX                   :  210-69.80.076
   Τηλέφωνο         :  210-69.62.368
   E-mail      :  g-epitropia-d-d@otenet.gr