Τετάρτη, 24 Οκτωβρίου 2012

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΔΕ - ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΔΕ

Θεσσαλονίκη 22.10.2012
Κυρία
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη,
Πρόεδρο της ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Συγκρότημα πρώην Σχολής Ευελπίδων
Κτίριο 6 – γραφείο 210
101 71 Αθήνα                                                                
Αξιότιμη κ. Πρόεδρε,
Σας απευθύνω υπό την άνω ιδιότητά σας την παρούσα ‘ανοιχτή’ επιστολή  μου και το συνημμένο εδώ σχέδιο αγωγής, που αμφότερα κοινοποιώ σε αποδέκτες νομικούς (πρόσωπα και φορείς), καλώντας σας ως εκπρόσωπο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αφενός αλλά κι εσάς προσωπικά αφετέρου ως ανώτατο δικαστικό λειτουργό να αναλογισθείτε την τύχη της συζήτησής της και τις συνέπειες έκδοσης απόφασης επ΄ αυτής για το κύρος της Δικαιοσύνης.
Η απεργιακής μορφής κινητοποίηση που αποφάσισε η υφ’  Υμών ΕΝΩΣΗ είναι προδήλως αντισυνταγματική  για τους λόγους που εκτίθενται στο σχέδιο της συναπτόμενης αγωγής. Την αγωγή δεν προτίθεμαι να καταθέσω για να μη δημιουργήσω περισσότερα προβλήματα στο κύρος του θεσμού. Ωστόσο, όμως, ως ενεργός πολίτης και έχοντας ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα ως δικηγόρος, καλώ εσάς και την ΕΝΩΣΗ να διαφοροποιήσετε τον εύλογο δικαστικό σας αγώνα κατά τρόπο σύννομο προς το Σύνταγμα, το οποίο και εσείς ως δικαστικοί λειτουργοί ορκισθήκατε να υπηρετείτε και φυλάττετε.
Τη λήψη της απόφασής μου αυτή βάρυνε η ενεργής συμμετοχή μου ως μέλος της διοίκησης γνωστού επιστημονικού σωματείου στη Βόρεια Ελλάδα και η συνεχής επιστημονική συνεργασία μου με δικαστές που τίμησαν το λειτούργημά τους, στους οποίους συγκαταλέγονταν και οι αείμνηστοι Στ. Ματθίας και Ε. Κρουσταλάκης.-
Με εκτίμηση


Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Διαδικασία Εργατικών Διαφορών


Α Γ Ω Γ Η


***** ***** του ***** , δικηγόρου, κατοίκου Θεσσαλονίκης, οδός **********

Κ Α Τ Α

Του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα (Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6 Γραφείο 210) Τ.Κ.: 101 71 Τηλ.: 210 8827380 - Fax. 210 8841529 Εmail: endikeis@otenet.gr, info@ende.gr και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο αυτής, αρεοπαγίτη κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, κάτοικο ομοίως.

Κοινοποιουμένη με την έννοια της Ανακοίνωσης Δίκης προς τους :
 • Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,         κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη
 • Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κ. Ρένα Ασημακοπούλου
 • Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ιωάννη Τέντε και
 • Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κ. Νικόλαο Βαλλεργάκη 

Θεσσαλονίκη 22 Οκτωβρίου 2012


1.      Είμαι διορισμένος δικηγόρος από το **** και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη μετέχοντας σε αστική επαγγελματική δικηγορική εταιρία με άλλους συναδέλφους. Κατά τον Κώδικα περί Δικηγόρων οι δικηγόροι θεωρούνται συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης και συνδράμουν τους δικαστικούς λειτουργούς στην ορθή απονομή της. Ταυτόχρονα είμαι Έλληνας Πολίτης και ορκίστηκα ενώπιον δικαστικών λειτουργών πριν λάβω την άδεια εξάσκησης του λειτουργήματος/επαγγέλματός μου ως δικηγόρος να υπακούω στο Σύνταγμα και στους Νόμους του Κράτους. Παράλληλα τιμώμαι ως γενικός γραμματέας επί δεκαετίες γνωστού νομικού επιστημονικού σωματείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στα μέλη του οποίου, εκτός από δικηγόρους και πανεπιστημιακούς, συγκαταλέγονται και πολλοί δικαστές. Επομένως προβαίνω στην άσκηση της παρούσας με προφανές έννομο συμφέρον, όπως θα φανεί και στη συνέχεια.

2.      Η καθής η παρούσα, ΄Ενωση Δικαστικών Λειτουργών, είναι σωματειακής μορφής συσσωμάτωση δικαστικών λειτουργών των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας και έχει ως μέλη της το σύνολο σχεδόν αυτών. Το καταστατικό της εγκρίθηκε με την αριθ. 2242/1958 απόφαση του ΠΠρΑθ και δημοσιεύθηκε νομίμως στα βιβλία σωματείων του ΠΠρΑθ με α.α. 2255/1958.   Διατηρεί ιστοσελίδα και εκδίδει τριμηνιαίο έντυπο με τίτλο «Δικαστικά Νέα». Μέσω αυτών αλλά και των κατά καιρούς δελτίων τύπου που εκδίδει γνωστοποιούνται στο ευρύτερο κοινό οι δραστηριότητές της. Στους σκοπούς της καθής, σύμφωνα με το καταστατικό της και ανάμεσα σε άλλα, συγκαταλέγονται η διασφάλιση και η ενίσχυση της προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο του Συντάγματος και των Νόμων αλλά και η βελτίωση των όρων απονομής της δικαιοσύνης και η προαγωγή της νομικής επιστήμης όπως επίσης και η προώθηση των συμφερόντων των μελών και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους. Οι τελευταίοι από τους σκοπούς αυτούς έχουν πρόδηλα και παράλληλα με τους άλλους συνδικαλιστικό χαρακτήρα. Άλλωστε από τις πρόσφατες των τελευταίων ετών κινητοποιήσεις της Ένωσης είναι προφανής και γνωστός τοις πάσι ο συνδικαλιστικός χαρακτήρας της. Επομένως υπόκεινται οι ενέργειες του σωματείου αυτού και των μελών του στον έλεγχο του ν. 1264/1982 όπως ισχύει σήμερα.

3.         Η Δικαιοσύνη στη χώρα μας απονέμεται, σύμφωνα με το άρθρο 87 του Συντάγματος, από δικαστήρια  συγκροτούμενα  από τακτικούς δικαστές  που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, οι οποίοι  κατά την άσκηση  των καθηκόντων  τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα  και στους νόμους, και σε  καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις του έχουν τεθεί κατά κατάλυση του συντάγματος. Κατά το άρθρο 88 οι δικαστές διορίζονται με προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με νόμο που ορίζει τα προσόντα και τη διαδικασία της επιλογής τους, και είναι ισόβιοι ενώ οι αποδοχές τους είναι ανάλογες με το
λειτούργημά τους.  Επομένως είναι δημόσιοι υπάλληλοι / λειτουργοί. Στο άρθρο 34 του ν. 1756/1988 περί Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ορίζονται τα εξής: « …. 4. Η δημόσια υπηρεσιακή σχέση του δικαστικού λειτουργού καταρτίζεται με το διορισμό και την αποδοχή του. 5.  Η  αποδοχή  δηλώνεται με την ορκωμοσία για την οποία συντάσσεται πρακτικό. Πριν από την ορκωμοσία δεν επιτρέπεται ανάληψη υπηρεσίας. 6.  Ο  διοριζόμενος  δικαστικός  λειτουργός  ορκίζεται  ενώπιον  του δικαστηρίου,   στο   οποίο   τοποθετείται  ως  δόκιμος,  και  μετά  τη δοκιμαστική υπηρεσία,  ως  ισόβιος,  σε  δημόσια  συνεδρίασή  του.  ………….  7. Ο τύπος του όρκου είναι:
 
"Ορκίζομαι  να φυλάττω πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου".
 

4.         Σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 23 του Συντάγματος «Η απεργία  αποτελεί  δικαίωμα, ασκείται από τις νόμιμα  συστημένες συνδικαλιστικές  οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών  και εργασιακών γενικά  συμφερόντων των εργαζομένων». Ωστόσο, κατά το β’  εδάφιο της ίδιας παραγράφου «Απαγορεύεται  η απεργία με οποιαδήποτε μορφή  στους δικαστικούς λειτουργούς και σ` αυτούς που υπηρετούν  στα σώματα ασφαλείας. …..».  Η αυτή απαγόρευση θεσπίζεται και με το άρθρο 40 παρ. 5 του ν. 1756/1988). Για τους υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας και για τους πολιτικούς υπαλλήλους της Ε.Υ.Π. με τα άρθρα 30Α και 30Β θεσπίσθηκαν συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, όπως επαναλήφθηκε η υποχρέωση της μη απεργίας τους. 
 
Συναφής προς τη ρητή αυτή απαγόρευση της απεργίας των δικαστών είναι η πιο κάτω εγκύκλιος του άλλοτε Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Δ. Λινού, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
_____________________________________________________
Εγκ ΕισΑΠ 2/2005 (βλ. δημοσ. σε ΠοινΛογ 2005/704, ΠοινΔικ2005/571)
 
«Προς
 
 Όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς της χώρας
 
Κατά το άρθρο 23 § 2 εδ. β` του Συντάγματος, απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς. Την ίδια απαγόρευση θεσπίζει η διάταξη του άρθρου 40 § 5 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988), που ορίζει ότι η απεργία, με οποιαδήποτε μορφή, απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουργούς. Η απαγόρευση αυτή είναι όχι μόνο εύλογη, αλλά και σχεδόν αυτονόητη, αφού από τους δικαστικούς λειτουργούς συγκροτούνται τα δικαστήρια, τα οποία είναι άμεσα όργανα του Κράτους κατά την απονομή της δικαιοσύνης (άρθρα 26 § 3 και 87 § 1 του Συντάγματος).
 
Τις ανωτέρω, γνωστές σε όλους σας, διατάξεις θεώρησα επιβεβλημένο να υπενθυμίσω και να επισημάνω, προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι μορφή απεργίας αποτελούν και οι εξαγγελθείσες προσφάτως από τις δικαστικές ενώσεις δίωρες και επί δύο ημέρες διακοπές των συνεδριάσεων των δικαστηρίων. Οι διακοπές αυτές είναι, άλλωστε, ασυμβίβαστες προς τα καθήκοντα των λειτουργών της εισαγγελικής αρχής, που έχει ως αποστολή την τήρηση της νομιμότητας, την προστασία του πολίτη και τη διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης (άρθρο 24 § 2 του ν. 1756/1988). Επιπλέον θα προκαλέσουν αδικαιολόγητη ταλαιπωρία στους πολίτες, των οποίων πολλές υποθέσεις θα αναβληθούν ή θα ματαιωθούν και θα κλονίσουν περαιτέρω στη συνείδησή τους την αξιοπιστία της δικαιοσύνης, ιδιαίτερα μάλιστα κατά την παρούσα χρονική συγκυρία, κατά την οποία πρώτιστο καθήκον όλων μας είναι η αποκατάσταση του κύρους της.».
___________________________________________________________

5.         Στη έννοια της απεργίας κατά την πάγια νομολογία και θεωρία εντάσσεται και η στάση εργασίας, δηλαδή η προσωρινή, συλλογική διακοπή της εργασίας, χωρίς εγκατάλειψη του χώρου εργασίας, καθώς και η λευκή απεργία, δηλαδή η προγραμματισμένη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις επιβράδυνση του ρυθμού εργασίας, με αποτέλεσμα την μείωση της απόδοσης και της παραγωγής ως και η με κάθε τρόπο μη εκτέλεση των επιβεβλημένων καθηκόντων, όπως επί δικαστών οι συσκέψεις, η δημοσίευση αποφάσεων, η συμμετοχή σε Επιτροπές και Συμβούλια κ.ά.  (βλ. και άρθρ. 20 παρ. 1 ν. 1264/1982 καθώς και Γνωμοδότηση΄Αρι Γ. Καζάκου, Καθ/τή Εργατ. Δικαίου σε ΕΕΡΓΔ 2011, 625).

6.         Στην παράγρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει τροποποιημένος, προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι ο χρόνος της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αποδοχές του χρόνου απεργίας. Ομοίως και στο άρθρο 43 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988) προβλέπεται ειδικότερα στην παράγραφο 3 ότι: «3. Δεν οφείλεται μισθός για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο δικαστικός λειτουργός από δική του υπαιτιότητα δεν παρέχει υπηρεσία. Ως μη παροχή υπηρεσίας νοείται και η, κατά την κρίση των οργάνων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης σχεδίων αποφάσεων και δικογραφιών που του ανατίθενται προς επεξεργασία, καθώς και η μη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των οργάνων του δικαστηρίου ή η μη εκτέλεση υπηρεσίας που του ανατέθηκε αρμοδίως.».
 
7.      Εξάλλου, η χώρα μας βιώνει τα τελευταία δύο χρόνια πρωτόγνωρες καταστάσεις καθώς, για να αποφύγει τη χρεωκοπία, χρειάσθηκε να προσφύγει σε μεγάλο εξωτερικό δανεισμό και αναδιάρθρωση του χρέους της με μη ορατά, δυστυχώς, έως τώρα θετικά αποτελέσματα. Για τους σκοπούς αυτούς υποχρεώθηκε από τους αλλοδαπούς φορείς και δανειστές της (αποκαλουμένων ευφυϊολογικά ως «ΤΡΟΪΚΑ») στη λήψη δυσβάστακτων έως και ανυπόφορων οικονομικών μέτρων, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει ακόμη, με αποτέλεσμα όλη η χώρα να έχει βυθιστεί σε τεράστια ύφεση, η ανεργία να καταρρίπτει ρεκόρ και τα εισοδήματα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, ιδίως μισθοσυντήρητων,  να έχουν συρρικνωθεί σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος κοινωνικών εκρήξεων. Τα γεγονότα αυτά είναι προδήλως γνωστά και «κοινά τοις πάσι» και δεν απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση για τις ανάγκες της αγωγής αυτής. Απλώς, σημειώνουμε, ότι η πρώτη δανειακή σύμβαση παρά το υποσχεσιακό της περιεχόμενο κατά μία άποψη – γνωστή και ως ΜΝΗΜΟΝΟ – έτυχε της συνταγματικής έγκρισης του Συμβουλίου της Επικρατείας με την αριθ. 668/2012 απόφαση της Ολομέλειάς του και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να τη σεβαστούμε, καθώς διαφορετικά εισερχόμαστε σε επαναστατικές διαδικασίες.

8.      Την έως και αφόρητη αυτή κατάσταση είναι προφανές ότι βιώνουν και οι δικαστικοί λειτουργοί τηρουμένων των αναλογιών αναφορικά προς το ύψος των αποδοχών τους. Τούτο έχει την έννοια ότι οι περικοπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα σε κατηγορίες εργαζομένων τίθενται υπό την κρίση του Συμβουλίου της Ευρώπης εάν υποτεθεί ότι μπορεί και να παραβιάζουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κοινωνικό Χάρτη της Ε.Ε. ως προς τα ελάχιστα όρια της φτώχειας. Ταυτόχρονα βάλλεται και ο ιδιωτικός τομέας, αφού πολλές επιχειρήσεις, έμποροι και επαγγελματίες είτε πτώχευσαν είτε ανέστειλαν ή και έπαυσαν τις δραστηριότητές τους. Στην οικονομική αυτή κρίση θύματα είναι σχεδόν όλοι οι ΄Ελληνες και όχι μόνον ορισμένες κατηγορίες αυτών. Σαφώς και οι δικαστές είναι θύματα της κρίσης, θύματα είναι όμως και οι δικηγόροι αλλά και όλοι οι έλληνες πολίτες που με τον ένα ή άλλο τρόπο δεν ευθύνονται για την περιέλευση της χώρας μας στην κατάσταση αυτή. Από την κρίση αυτή μόνον ενωμένοι και συσπειρωμένοι απέναντι στους αλλοδαπούς δανειστές και με περισσή εργατικότητα και επινοητικότητα μπορούμε κάποτε να ξεφύγουμε. Οι Δικαστές έχουν πρώτιστο καθήκον και συνταγματική υποχρέωση να φυλάττουν το Σύνταγμα και τους νόμους του Κράτους μη εκτιθέμενοι σε ακραίες συμπεριφορές έχοντας πάντα κατά νου ότι οι αποδοχές τους είναι ευλόγως (και κατά το Σύνταγμα) ανώτερες άλλων κατηγοριών και ίσως δεν υποφέρουν τόσο όσο οι λοιποί εργαζόμενοι.

9.      Ωστόσο παρά την οικονομική κρίση, το συντεταγμένο Ελληνικό Κράτος πρέπει να εξακολουθεί να λειτουργεί, αλλιώς θα καταλυθεί. Η απονομή της Δικαιοσύνης, ως μορφή άσκησης συντεταγμένης εξουσίας, αποτελεί ένα κορυφαίο και ταυτόχρονα εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα της Οργάνωσης της Πολιτείας και εκφράζεται μέσω της Δικαστικής Λειτουργίας (26 Σ). Για το λόγο αυτό άλλωστε τίθεται και ο περιορισμός της απαγόρευσης της απεργίας των λειτουργών της στο άρθρο 23 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος. Ήδη η Δικαιοσύνη στη χώρα μας αντιμετωπίζει δικά της εγγενή προβλήματα και η ανάγκη εξύψωσής της όπως και η δημιουργία στον πολίτη αισθημάτων σεβασμού προς το θεσμό της και τους λειτουργούς της είναι προφανής. Δεν χρειάζονται ακραίες ενέργειες εκ μέρους των εκπροσώπων της που σίγουρα επιδρούν δυσάρεστα στους πολίτες, οι οποίοι, παρά τα όποια προβλήματά τους,  εξακολουθούν με περηφάνεια να στηρίζουν τις ελπίδες τους στους θεσμούς.

10.    Κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση της καθής ΄Ενωσης Δικαστικών Λειτουργών της 20.10.2012 στην Αθήνα λήφθηκε απόφαση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο και μέσω αυτής ενημερώθηκαν τα μέλη της, οι δικηγορικοί σύλλογοι και κάθε έλληνας πολίτης, έτσι και εγώ για το περιεχόμενό της. Το περιεχόμενο της απόφασης αυτής είναι το ακόλουθο:

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  στις 20-10-2012


             Οι Δικαστικοί Λειτουργοί- Δικαστές  και Εισαγγελείς –μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά την έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσαν στις 20-10-2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εφετείου Αθηνών.
Διαπιστώνουν, ότι η Κυβέρνηση εξακολουθεί να τηρεί την ίδια άκαμπτη στάση και, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις τους, όπως αυτές διατυπώθηκαν από τις Δικαστικές Ενώσεις στις αλλεπάλληλες συναντήσεις τους με τους αρμόδιους θεσμικούς παράγοντες, σχεδιάζει την περαιτέρω δραστική μείωση των αποδοχών τους, αδιαφορώντας για το καίριο πλήγμα που θα επιφέρει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών, η οποία αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
Εκφράζουν την αγανάκτησή τους προς την Πολιτεία, η οποία δεν εξετίμησε την υπεύθυνη στάση, που διαχρονικά επέδειξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εργαζόμενοι αγόγγυστα κάτω από εξοντωτικές συνθήκες για την ορθή απονομή του δικαίου και αξιώνει απ’ αυτούς περαιτέρω θυσίες, χωρίς η ίδια να τηρεί τη δική της υποχρέωση για ανάλογη προς το λειτούργημά τους μισθολογική μεταχείρισή τους.
Δηλώνουν, ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν την υποβάθμιση του λειτουργήματός τους και την επιχειρούμενη υπαλληλοποίησή τους.

Και ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Τη συνέχιση των κινητοποιήσεων που αποφασίστηκαν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας  Σεπτεμβρίου 2012 και ειδικότερα:

1)    Τη συνέχιση διακοπής των συνεδριάσεων όλων των δικαστηρίων της χώρας ( Πολιτικών και  Ποινικών ) από τη Δευτέρα  22-10-2012 έως το Σάββατο 10-11-2012, κατά τις ώρες από  10:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ.
2)    Την αναστολή δημοσίευσης των πολιτικών αποφάσεων ( πλην των επειγουσών) από  22-10-2012 έως 10-11-2012
3)    Την αλλαγή του τρόπου άσκησης των καθηκόντων τους, με την υποβολή αιτήματος προς τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων για την παροχή της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ( γραφείων κ.λ.π), προκειμένου στο εξής να παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποκλειστικά και μόνο στα οικεία δικαστικά καταστήματα. Η  επαπειλούμενη νέα ουσιαστική περικοπή των αποδοχών τους, καθιστά πλέον αδύνατη την κάλυψη εξ ιδίων των αυξημένων δαπανών, που απαιτούνται για τη  διατήρηση γραφείου και ανάλογων υποδομών στο σπίτι τους και τη συνέχιση της παροχής της εργασίας τους στο δικό τους χώρο, όπως μέχρι σήμερα έπρατταν χωρίς να έχουν  καμία σχετική νομική υποχρέωση
4)    Την πιστή τήρηση των ισχυόντων Κανονισμών των Δικαστηρίων, ως προς τη χρέωση του προβλεπόμενου  συγκεκριμένου αριθμού υποθέσεων για κάθε δικαστή και τη σύγκληση των Ολομελειών για τροποποίηση των Κανονισμών, σύμφωνα με τις νέες συνθήκες που θα προκύψουν με την αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας τους
5)     Την άσκηση όλων των ενδεικνυόμενων ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών  Δικαστηρίων, για την προάσπιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών
6)    Τη μη συμμετοχή τους σε όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται η συμμετοχή Δικαστικών Λειτουργών, αμειβόμενες και μη, πλην των σωματείων.
7)    Την αξίωση προκαταβολής από την Πολιτεία των εξόδων που απαιτούνται, προκειμένου να εξακολουθήσουν να πηγαίνουν στις μεταβατικές έδρες των Δικαστηρίων που υπηρετούν
8)    Την αξίωση λήψης από την Πολιτεία των αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων
Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων να αποφασίσει για την συνέχιση των κινητοποιήσεων με τη λήψη των μέτρων αντίδρασης που θα κρίνει πρόσφορα και αναγκαία και μετά την 10-11-2012 ή την αναστολή τους σε οποιοδήποτε χρόνο, ανάλογα με τις εξελίξεις. 
Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση , ότι η μείωση των αποδοχών τους δεν πρόκειται να επηρεάσει την ποιοτική εκτέλεση των καθηκόντων τους κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους, τα οποία θα εξακολουθήσουν να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης , ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών .
     Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου                                Γεώργιος Μανωλίδης
          Αρεοπαγίτης                                                      Πρόεδρος Εφετών


11.    Επειδή είναι προφανές ότι η άνω απόφαση της καθής κείται εκτός συνταγματικού πλαισίου, αφού βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις του και κατά τούτο είναι απολύτως παράνομη. Μάλιστα, τα μέλη της ΄Ενωσης και σχεδόν όλοι οι δικαστικοί λειτουργοί των κατωτέρων και ανωτέρων Δικαστηρίων, μέλη ή μη της Ένωσης, με ελάχιστες εξαιρέσεις περιλαμβανομένων σ΄ αυτών και των ανωτάτων δικαστικών λειτουργών, βρίσκονται ήδη σε παράνομες απεργιακές κινητοποιήσεις εδώ και ένα μήνα και δηλώνουν με την άνω απόφασή τους ότι θα συνεχίσουν για 20 ακόμη ημέρες, δημιουργώντας με την 50νθήμερη αυτή λειτουργική αδράνειά τους τεράστια προβλήματα, όπως σώρευση υποθέσεων προς εκδίκαση, καθυστερήσεις συνεπαγόμενες αρνησιδικία όχι μόνον με τη μη εκτέλεση των καθημερινών καθηκόντων τους αλλά και με την άρνησή τους να δημοσιεύουν αποφάσεις, όλα δε αυτά συνεπάγονται βάρος και κόστος στον ελληνικό λαό σημειώνοντας εδώ ότι, όπως πληροφορούμαστε, παρά την αποχή από τα καθήκοντά τους, εξακολουθούν και λαμβάνουν το μισθό τους  κατ΄ αντίθεση προς ό,τι συμβαίνει με τους άλλους απεργούς των οποίων οι αποδοχές περικόπτονται, με αποτέλεσμα, έτσι,  έναντι αυτών και άλλων δεινοπαθούντων συμπολιτών μας να βρίσκονται με συγκριτικό πλεονέκτημα απεργώντας εκ του ασφαλούς, χάνοντας κατά τον τρόπο αυτό την όποια συμπάθεια και έξωθεν καλή μαρτυρία προς τον κλάδο τους, ο οποίος όμως κλάδος στελεχώνει αυτό που λέμε Θεσμό Δικαιοσύνης. Περί ανάγκης έκφρασης κοινωνικής αλληλεγγύης εκ μέρους των συναδέλφων του προς τον ελληνικό λαό κάνει λόγο επωνύμως νεαρός δικαστικός λειτουργός (βλ. ρεπορτάζ εφημερ. ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ Θεσσαλονίκης 21.10.2012, σελ. 27), στους οποίους, παρά το εύλογο του οικονομικού τους αιτήματος εν τινι μέτρω κατ΄ άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος, δεν τους παρέχεται, αντίθετα τους απαγορεύεται το δικαίωμα διεκδίκησης με χρήση απεργιακών κινητοποιήσεων.

12.    Επειδή δεν είναι πρόθεσή μου η αντιπαλότητά μου με την καθής παρά μόνον η υποχρέωσή μου υπεράσπισης του Συντάγματος, δεν προβαίνω γιατί δεν έχει για τις ανάγκες της παρούσας νομικό ενδιαφέρον σε σχολιασμό του οπωσδήποτε και καταχρηστικού μέρους αρκετών των αιτημάτων της άνω απόφασης της ΄Ενωσης, άλλωστε τούτο είναι ελάχιστο σε σχέση με την προφανή αντισυνταγματικότητα της απόφασής της.

13.    Επειδή ενόψει των ανωτέρω θα πρέπει να αναγνωρισθεί το παράνομο της απεργίας της καθής ΄Ενωσης Δικαστικών Λειτουργών όπως εκφράσθηκε με την άνω απόφασή της ως αντικείμενης στο Σύνταγμα για το οποίο και οι ίδιοι οι δικαστές ως δημόσιοι και μάλιστα δικαστικοί λειτουργοί ορκίσθηκαν πίστη και να το φυλάττουν. Ταυτόχρονα, δε, πρέπει να κηρυχθεί παράνομη η απεργία τους αυτή και όποια άλλη κηρύξουν στο μέλλον είτε με παρόμοια αιτήματα είτε με άλλα αφού είναι αδιάφορο το περιεχόμενο των αιτημάτων έναντι του γενικότερου θέματος που γεννάται από την παντελή έλλειψη και ρητή συνταγματική απαγόρευση τέτοιου δικαιώματος – [πρόβλεψη που σημαίνει αυξημένης πλειοψηφίας βούληση του ελληνικού λαού να απαγορεύει την απεργία στους δικαστές].

14.    Επειδή εν κατακλείδι θεωρώντας  ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ότι οι δικαστικοί λειτουργοί θα απόσχουν από περαιτέρω παρόμοιες κινητοποιήσεις, δεν στρέφομαι ατομικά και κατά της Προέδρου της καθής Ένωσης ώστε να βρουν εφαρμογή και οι διατάξεις των άρθρων 946 και 947 ΚΠολΔ για την αναγκαιότητα συμμόρφωσης προς την απόφαση και την εκτελεστότητά της, την οποία θεωρώ αυτονόητη, η παρούσα αγωγή μου, προκειμένου δημοσίων υπαλλήλων των μελών της καθής ΄Ενωσης, αρμόδια και παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 663 επ. Κ.Πολ.Δ. (άρθρο 22 παρ. 4 ν. 1264/1982 όπως ισχύει) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 εδ. β’ του Συντάγματος, 40 § 5 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (ν. 1756/1988), 43, 68, 70, 125, 907 και 908 Κ.Πολ.Δ., 19, 20, 21, 22 παρ. 2 και 30 του ν. 1264/1982, όπως ισχύει σήμερα, βάσιμη δε προφανώς για τους λόγους που εξέθεσα, κάτι που συμμερίζονται και οι εκπρόσωποι των οργανικά αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων τους.


Για τους λόγους αυτούς
Και όσα προσθέσω κατά τη συζήτηση
και αφού προσδιορισθεί κατ΄ εξαίρεση δικάσιμος

Ζ η τ ώ

1.         Να αναγνωριστεί ότι η εξαγγελθείσα από την καθής  ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ απεργία με την στο ιστορικό κατά την απόφασή-της της 20.10.2012 από 20.10.2012 έως και 10.11.2012 μορφή των στάσεων εργασίας (ήτοι διακοπής συνεδριάσεων των δικαστηρίων από 10:00 έως 15:00) και εν γένει αποχής των καθηκόντων τους είναι παράνομη,
 
2)         Να απαγορευθεί η πραγματοποίηση της παραπάνω απεργίας καθώς και κάθε άλλης απεργιακής κινητοποίησης της καθής με τα ίδια αιτήματα μέχρι και 31.12.2012, 
 
3)         Να επιβληθεί κατά της καθής χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για την περίπτωση παραβίασης κάθε όρου της απόφασης που θα εκδοθεί, ιδίως δε για κάθε ημέρα που τα μέλη της θα απέχουν από τις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, 
 
4)         Να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και, 
 
5)         Να καταδικασθεί η καθής στη δικαστική μου δαπάνη, την οποία εκχωρώ στο Ορφανοτροφείο «ΜΕΛΙΣΣΑ» Θεσσαλονίκης. 
____________________
 
 
Παραγγελία  επίδοσης:
Να επιδοθεί αρμοδίως και νομίμως η παρούσα καλουμένης της καθής Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών να παραστεί στη συζήτησή της όταν και όπου αρμοδίως ήθελε ορισθεί ως κατωτέρω.-
________________________
Ο ενάγων δικηγόρος


===================================================
σ.σ.
Το όνομα του συντάκτη της επιστολής και της αγωγής έχουν διαγραφεί από τη σύνταξη του blog, καθώς ακόμα δεν υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΕΔΕ, (παρόλο που η επιστολή φέρεται να έχει κοινοποιηθεί σε τρίτα άτομα). Τα στοιχεία είναι στη διάθεσή μας και επιφυλασσόμαστε να τα ανακοινώσουμε στο μέλλον.


 
 
 
 
 


40 σχόλια:

 1. πραγματικά υποδειγματική η επιστολή επιτέλους ν μπουν όλα σε μια σειρά πρέπει να καταλάβουν κάποια άτομα οτι η δικαιοσύνη δεν είναι χωράφι του πατέρα τους.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Οσοι συμμετέχουν στην αποχή -απεργία, τελούν πειθαρχικό παράπτωμα, καθώς και όσοι προτρέπουν σε αποχή. Επίσης, όσοι δεν ασκούν την πειθαρχική διώξη, υπέχουν ευθύνη. Τέλος, οι προϊστάμενοι των Δικαστηρίων που δεν καταλογίζουν τη μείωση μισθού, υπέχουν επίσης ευθύνη. Δεν, θέλω να αναφερθώ εκτενώς, αλλά τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τον Οργανισμό Δικαστηρίων. Επίσης, θέλω να αποφύγω οποιοδήποτε σχόλιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ-ΚΥΡΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΚΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ-ΤΗΣ,
  ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ.
  ΦΘΑΝΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΛΟΣΥΝΕΣ.
  ΑΛΗΘΕΙΑ, ΟΙ ΑΠΟΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ-ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΔΕΝ ΤΟΝ-ΑΓΓΙΞΑΝ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΝΑΓΕΙ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ.ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΕΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΣΤΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΑΥΤΟΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΑΓΕΤΑΙ.ΞΕΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΩΝ.ΜΗΠΩΣ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΥΠΑΡΞΗ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟ ΜΠΛΟΓΚ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Την ίδια αγωγή και με τα ίδια αιτήματα, ο ενάγων θα καταθέσει και κατά της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ή των μελών του Δ.Σ. εκάστου ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, για την "ΑΠΟΧΗ" των δικηγορικών συλλόγων από την παράσταση τους ενώπιον των δικαστηρίων,
  Η ΝΟΜΙΖΕΙ ότι η "ΑΠΟΧΗ" των δικηγόρων ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ, και ότι η αναβολή των υποθέσεων λόγω αυτής δεν επιβραδύνουν το έργο της δικαιοσύνης;

  ΕΔΩ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ, ΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΥΘΕΩΣ.
  Η "ΑΠΟΧΗ" των δικηγόρων ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ; και με βάση ποιές διατάξεις;

  ΑΣ ΡΩΤΗΣΩ, και κάτι άλλο τον ενάγοντα,
  Οι ΕΝΤΟΛΟΔΟΧΟΙ των πελατών τους δικηγόροι ΖΗΤΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥΣ (πελάτες) ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ; Η ούτε καν τους απασχόλησε το ζήτημα αυτό;

  ΕΡΩΤΩ έχει δικαίωμα οποιοσδήποτε πελάτης, εντολέας δικηγόρου, να ασκήσει παρόμοια αγωγή κατά του πληρεξουσίου του δικηγόρου του και του οικείου δικηγορικού συλλόγου για την καθυστέρηση της έκδοσης της απόφασης επί της υποθέσεως του, ΕΠΕΙΔΗ ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΙΝΕΙ την υπεράσπιση των δικών του συντεχνιακών συμφερόντων και όχι την εκδίκαση της υπόθεσης του πελάτη του;

  Κ. ΔΙΚΗΓΟΡΕ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙΣ (ο ενικός για τον προσδιορισμό προσωπικά στον "πληρεξούσιο" της ενάγουσας) Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ "ΑΠΟΧΗ" ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ;

  ΠΑΝΤΩΣ, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΙΓΟΥΡΟ.
  "ΣΗΚΩΣΑΝ ΚΕΦΑΛΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΑΕΙ ΠΟΛΥ".
  Τι να κάνουμε; πόνος είναι και θα περάσει.
  Με περιέργεια περιμένω το επόμενο χτύπημα. Άραγε, τι άλλο απίθανο μας περιμένει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η εν λογω κίνηση αποτελει ΩΜο ΕΚβΙΑΣΜο και εξυπηρετεί συμφεροντα που όλοι αντιλαμβανόμαστε από που προερχονται.ο αγώνας μας πρεπει να συνεχισθει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ωραία τα λέει. Ας του πει όμως και κάποιος ότι η αγωγή του είναι απαράδεκτη καθώς δεν επικαλείται άμεσο έννομο συμφέρον (αυτά από μια γρήγορη ματιά). Υπάρχουν και άλλοι τρόποι να κάνει γνωστές τις απόλυτα σεβαστές απόψεις του και όχι δημοσιεύοντας σχέδια αγωγών. Οι αγωγές δεν αποτελούν άρθρα ή γνωμοδοτήσεις. Για να μην αναφέρω ότι φαίνεται σαν απειλή αν εξακολουθήσουν οι κινητοποιήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. βικτωρια μαρσιωνη25 Οκτωβρίου 2012 - 2:58 π.μ.

  ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΚΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. κ. ΕΝΑΓΟΝΤΑ- ΔΙΚΗΓΟΡΕ

  οι Δικαστές όταν εκδικάζουν τον υπέρογκο αριθμό των πολιτικών υποθέσεων, ενώ είναι, παράλληλα, συνεχώς στην έδρα για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για να προλάβουν την παραγραφή τους,
  επειδή οι υποθέσεις αυτές έχουν συσωρευτεί εξ αιτίας των συχνών
  "αποχών" των δικηγόρων, που αποτελούν και σημαντικό αίτιο αναβολής τους (άρθρο 349 Κ.Π.Δ.),
  ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΙΣΘΟ Η ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ;

  ΜΗΠΩΣ πρέπει να σκεφτούν να καταθέσουν σχετικές αγωγές για αποζημίωση τους κλπ.........

  Είναι προφανές ότι δεν αντιδικώ με τους δικηγόρους, ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΩ ΤΟΝ ΤΡΌΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΣΑΣ, για να κατανοήσω και τα αιτήματα της αγωγής σας.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Μου προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι παρά την πολυετή συνεργασία σας με ανωτάτους διακστικούς, την εμπειρία σας και όλα όσα θεωρείτε ότι αναβαθμίζουν το κύρος και την επιστημονική σας δεινότητα, τα οποία δεν παραλείπετε να αναφέρετε και στην αγωγή σας, φαίνεται να αγνοείτε αφενός τη διαφορά μεταξύ λειτουργού- υπαλλήλου (παρότι κάνετε αναφορά και στα άρθρα 87 επ.Σ) και αφετέρου το ότι μέλη της ΕΔΕ είναι και εισαγγελικοί λειτουργοί, συνεπώς, η ΕΔΕ δεν αποτελεί συσσωμάτωση δικαστικών λειτουργών των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας" αλλά και της ποινικής δικαιοσύνης.Έπρεπε να τα λάβετε όλα αυτά υπόψη πριν επιχειρήσετε ν' αυτοδιαφημιστείτε (κρίμα μόνο που στο εν λόγω blog ο διαχειριστής, ορθώς σκεπτόμενος δε δημοσίευσε το όνομά σας).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συγχαρητηρια ! Επιτέλους, μία σωστά γραμμένη αγωγή από δικηγόρο ! Αλήθεια, ο συντάκτης έχει σπαταλήσει χρόνο και για άλλες καλογραμμένες αγωγές κατά άλλων φορέων συντεταγμένης εξουσίας που δρουν αντισυνταγματικά, ή η δημοσιευμένη αγωγή είναι η πρώτη του ; Στη δεύτερη περίπτωση του αξίζουν διπλά συγχαρητήρια αφού για πρώτη φορά είναι καταπληκτικά νόμω θεμελιωμένη.Ας την καταθέσει, λοιπόν, για να κριθεί και να αποτελέσει εφαλτήριο δημιουργίας νομολογίας.Ποιος και τι τον εμποδίζει να το κάνει ; Η παρούσα δημοσίευση αποσκοπεί στο να νουθετήσει τους παρανομούντες με τους οποίους δεν επιδιώκει την αντιπαράθεση, ως στο εισαγωγικό σημείωμά του εκθέτει, ή έχει τη μορφή εξώδικης όχλησης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. "ανωτέρω απεργία";...
  "δημοσίων υπαλλήλων";...
  "θα πρυτανεύσει η λογική";...
  Η αίτηση είναι ορισμένη; Πού ειναι το έννομο συμφέρον; Και ας μη βιαστεί ο συντάκτης να επικαλεστεί to άρθρο 120 Σ και την "υποχρέωσή του υπεράσπισης του Συντάγματος", μιας και actio popularis δεν αναγνωρίζεται...
  Τελικά αυτό είναι δικόγραφο ή φάρσα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. φαίνεται ότι αγωνιάτε να γραφτείτε στις μαύρες σελίδες της δικαιοσύνης.Σας προκαλώ να την καταθέσετε.Να δούμε πόσοι θα σας συγχαρούν για τη γενναία αυτή πράξη σας.Ετσι θα σας δοθεί και η ευκαιρία να λένε για σας, ότι καταφέρατε, μόνος εσείς, να διακόψετε τον αγώνα ολοκλήρου του δικαστικού κόσμου.Τότε θα αναφωνήσουμε όλοι(δικαστές και δικηγόροι)ότι είσαστε πράγματι ΑΞΙΟΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Επιτέλους κύριε διαχειριστά.Σταμάτα την λογοκρισία.Ο συντάκτης της αγωγής δεν είχε πρόβλημα να γράψει το όνομά του.Εσύ τί πρόβλημα έχεις.΄Ελεος πια με σένα.Άσε τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα εδώ μέσα αλλοιώς κλείστο το ρημάδι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να ευχαριστήσουμε το συνήγορο εκ Θεσσαλονίκης, κατ´ αρχήν για τον κόπο σύνταξης της αγωγής, αλλά ακόμη περισσότερο για την περίπτωση κατά την οποία την ασκήσει πράγματι. Έτσι, θα δοθεί η δυνατότητα, τόσο σε αυτούς που καλούνται να παρέμβουν, όσο και σε όλους εμάς τους καθ´ ων, καθώς και στο Δικαστήριο, να εκφράσουν τις επιστημονικές τους απόψεις για το επίμαχο ζήτημα. Εγώ, παντως, εδώ και σαράντα περίπου ημέρες μόνο να απεργώ δεν αισθάνομαι. Αντίθετα, και τις 40 αυτές ημέρες συνεχίζω να χρηματοδοτώ το Ελληνικό Δημόσιο και πιο συγκεκριμένα την Υπηρεσία του που αφορά στη Δικαιοσύνη, παραχωρώντας σε Αυτή: 20τμ γραφειου σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας του συζύγου μου, τηνπληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ για το γραφείο αυτό, τον Ηλεκτρονικό υπολογιστή μου, τον εκτυπωτή, τα αναλώσιμα υλικά αυτών, τα έξοδα συνδρομής σε ηλεκτρονική βαση νομικων δεδομένων, δαπανες αγοράς συγγραμάτων -μόνο των απολύτως απαραίτητων. Η δε χρηματόδητηση αυτή εκ μέρους μου δεν προβλέπεται ως υποχρέωσή μου ούτε στο σύνταγμα, ούτε σε νόμο, μηδέ σε μνημόνιο, μήτε ΥΑ, ΠΔ ... Συνεχίζω δε, διαρκώς και αδιαλείπτως, τοσο τη χρηματοδότηση αυτή (μέσα στο άνω διάστημα έχω δημοσιεύσει 19 αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, 3 αποφάσεις που αφορούσαν στην προσωπική κατάσταση των διαδίκων και τις εκρινα επειγουσες γι αυτό, αναστολές πλειστηριασμών και ποινικές αποφάσεις δύο δικασίμων τριμελούς, όλες με την πιο πάνω αυτοδιατιθέμενη υλική υποδομή), όσο και τις διακοπές των συνεδριάσεων. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να μου πουν οι ανωτέρω φορείς, καθώς και ο ενάγων, τι από τα δύο να σταματήσω. Άμεσα. Αφού λάβουν υποψη τους τις συνταγματικές επιταγές, τις ερμηνείες, όρους, προϋποθέσεις κλπ. Μία Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Έλεος, μη..!! Λυπηθείτε μας κύριε συνήγορε...μη..!! μην καταθέσετε την αγωγή σας μη..!! θα κάνουμε ότι μας πείτε!! ΜΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. 'Αρθρο 120 - (Ακροτελεύτια διάταξη)
  1. Tο Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την E΄ Aναθεωρητική Bουλή των Eλλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Yπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Iουνίου 1975.

  2. O σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Eλλήνων.

  3. O σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

  4. H τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Eλλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.»

  Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δύο ετών μετερχόμενες βία , όχι απλά κατέλυσαν αλλά και κουρέλιασαν το Σύνταγμα . Η αντίσταση με κάθε μέσο δεν είναι δικαίωμά μας αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΑΣ !!!!

  Θα είχε ενδιαφέρον πάντως να γνωρίζουμε αν ο αποστολέας της επιστολής επέδειξε ανάλογη "ευαισθησία" και για τις μεθοδεύσεις των κυβερνήσεων των τελευταίων δύο ετών , που οδηγούν τους πολίτες στην αυτοκτονία και τη χώρα σε καθεστώς ημιαποικίας ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 19. Για να είμαστε όμως δίκαιοι κ.Δικηγόρε πρέπει να ζητήσετε και την ακυρωση της απόφασης όλων των Δικηγορικών συλλόγων για αποχή εσαεί στις μετά διακοπή συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ελεος!γιατί τον προστατεύετε κ δεν αποκαλύπτετε τ όνομα του.ετσι λοιπόν συμπαραστέκονται οι δικηγόροι στους δικαστές που έχουν μάθει να τους θεωρούν φιλιππινεζες τους.η αποχή των δικηγόρων φυσικά αποτελει λόγο ανωτέρας βίας.ειμαστε όμως αποκλειστικά υπεύθυνοι για όσα μας συνέβησαν και για όσα θ ακολουθήσουν.χθες ήταν αρκετή η παρεμβαση ενός προεδρου δικηγορικού συλλόγου για να τρομάξει η ολομέλεια μεγάλης εισαγγελίας κ ν αρνηθεί η πλειοψηφία των υπηρετούντων ν υπογράψει το ψήφισμα που είχαν προαποφασισει να υπερψηφισουν.θελει αρετή κ τόλμη η ελευθερια!και δυστυχως λείπει από τους περισσοτερους.οι υπολοιποι όμως τι φταίνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. τροφη για σκεψη προς τον κο συνηγορο: α)ο ορκος πιστης και υπακοης στο Συνταγμα και τους Νομους δεν ειναι τυφλος,αφορα τις αρχες της Δημοκρατιας μεταξυ των οποιων και η ισοτητα , η ισονομια , η ισοπολιτεια και η αξιοκρατια.,β) ο συνταγματικος νομοθετης συμπεριελαβε στο Συνταγμα διαταξεις για την υπηρεσιακη κατασταση των δικαστικων λειτουργων κατα κυριο λογο για την προστασια τους και οχι απο φοβο οτι δεν θα εκτελουν αρτια τα καθηκοντα τους και γ) η εννοια της στασης εργασιας ειναι για καθε αλλο επαγγελμα κατανοητη. ο ΔΙΚΑΣΤΗς ΣΤΑΜΑΤΑ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΒΓΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Κ.διαχειριστη, ποσά ακόμη σχόλια θα δημοσιεύετε τρίτων που τα έχουν με τους δικαστικούς? εξυπηρετείτε κάποιο σκοπό? επιτέλους σταματήστε την κοροϊδία η κλείστε το, όπως ανέφερε κ ο ανωτέρω συνάδελφος.επιπλεον συνεχίζετε να μη δημοσιεύσετε σχόλια δικαστικών.προσωπικα δεν ξανά ασχολούμαι με το σάιτ σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Kατ' αρχάς με φοβίζει η προστακτικη της σχολιάστριας κ. Βικτωρίας Μαρσιώνη "να ανακοινωθούν άμεσα τα στοιχεία του συντάκτη"
  Με φοβίζει γιατί απο δικούς μου συναδέλφους-δικηγόρους έχω ακούσει πάμπολλες φορές τη φράση "μη μιλας για κανεναν δικαστη, θα τον βρεις μπροστά σου". Είναι η ίδια λογική με τον αστυνομικό, τον εφοριακό, τον υπάλληλο της πολεοδομίας. Είναι η λογική των γνωστών, των φίλων, των δήθεν αυθεντιων και υπεράνω κριτικής επαγγελματιών. Καθόλου στο απυρόβλητο δε βάζω όμως και το δικό μου κλάδο. Και οι δικηγόροι απολαμβάνουν ασυλίας και απουσίας κριτικής. Πραγματικά λυπάμαι που αντί κανείς να μη φοβάται να πει ελεύθερα την αποψή του και να αντιμετωπίζει σεβασμό για αυτό, βλέπω ότι η ελευθερία έκφρασης από κάποιους λοιδορείται όταν θίγει τις δικές μας βεβαιότητες. Με χαρά όμως βλέπω ότι υπάρχουν και εδώ σχολιαστές-δικαστές που ανήκουν στους σκεπτόμενους και ελεύθερους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν με σεβασμό τη διαφορετική άποψη. Σε αυτούς ελπίζω εγώ, αυτοί είναι εκφραστές της δικαιοσύνης in praxis.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Ευχαριστώ κ. ενάγοντα- Δικηγόρε.

  Επιτέλους μου λύθηκε η απορία εάν οι δικαστές και εισαγγελείς είναι λειτουργοί ή δημόσιοι υπάλληλοι.
  Με την "άρτια" νομική θεμελίωση σας,που έχει βαρύνουσα αξία, αφού είστε μέλος εταιρίας νομικών της βόρειας Ελλάδας ("ΕΝΟΒΕ" μάλλον αυτή εννοείτε)
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ είναι "ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ/ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ".

  Πολύ σαφής η θέση σας, αλλά και ο σκοπός σας είναι προφανής.

  Αλήθεια τις απόψεις που διατύπωσε "επωνύμως νεαρός δικαστικός λειτουργός" στον Αγγελιοφόρο Θεσσαλονίκης 21-10-2012, γιατί τις επικαλείστε στο σχέδιο της αγωγής σας; Συμφωνεί μαζί σας ότι είναι "ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ";
  Το ότι στην ένωση νομικών που επικαλείστε συμμετέχουν και δικαστές, το αναφέρεται γιατί εννοείτε ότι αυτοί θεωρούν εαυτούς "ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ";
  Κάνατε μαζί τους σχετική επιστημονική συζήτηση και καταλήξατε ότι συμφωνούν μαζί σας;

  Αν είναι έτσι, να τους καλέσετε ως μάρτυρες απόδειξης της αγωγής σας, και βεβαίως να καλέσετε ως μάρτυρα τον "επώνυμο νεαρό δικαστικό λειτουργό" τον οποίο ήδη επικαλείστε στο δικόγραφο- σχέδιο σας.
  Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον η δίκη. Παγκόσμια πρωτιά.


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. AN ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ Κύριε Γ... ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΕ ΠΟΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΣΕΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. κ. ανώνυμε 24-10-2012, 11:27 (πρώτο σχόλιο)
  προφανώς απευθύνεστε στους δικηγόρους που κάνουν συχνές και μεγάλης διάρκειας "αποχές" από την εκδίκαση των υποθέσεων των εντολέων τους- διαδίκων- (χωρίς την άδεια τους), λες και η απονομή της δικαιοσύνης "είναι χωράφι του πατέρα τους".
  Συμφωνώ μαζί σας, επιτέλους, να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.

  Η μηπως δεν κατάλαβα καλά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. κ. 11:36 (24/10/2012)
  αντί οποιοδήποτε σχολίου, το οποίο θέλετε να αποφύγετε,
  ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΑΓΩΓΗ σε όλους αυτούς που αναφέρετε, δηλαδή στους συμμετέχοντες στην "αποχή- απεργία", σ΄ αυτούς που τους προτρέπουν, σ΄ αυτούς που δεν ασκούν πειθαρχική δίωξη και στους προϊσταμένους των δικαστηρίων που δεν τους μειώνουν το μισθό,
  ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ, ΩΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ τον παραπάνω ΕΝΑΓΟΝΤΑ- ΔΙΚΗΓΟΡΟ, που έχει ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Ξέρω το δικηγόρο, όπως και ξέρω ότι είναι υποκινούμενος από κάποιους "γνωστούς-αγνώστους", που περιμένουν "τα ανώτερα". Ας κάνει ο δικηγόρος την αγωγή, και θα μάθει το πανελλήνιο τα ονόματα, διευθύνσεις και τηλέφωνα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. ΑΠΡΟΣΕΚΤΕ κ. 9:51 (26-10)

  "ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ", δεν το είδατε;

  Εκτός από το ΠΑΜΕ και την ΓΕΣΕΕ, προτείνω, να παρέμβει στη δίκη, ο νυν ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ο πρώην πρόεδρος του άνω συλλόγου ΚΑΙ ΝΥΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, στην οποίο ανήκει ο ενάγων, και όποιος άλλος δικηγόρος επιθυμεί, οι οποίοι έχουν μακρόχρονη πείρα στο ζήτημα της "ΑΠΟΧΗΣ" από την εκδίκαση υποθέσεων.
  ΥΠΕΡ ΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΑΡΕΜΒΟΥΝ ΑΣ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ενδιαφέρον. Ας μας γράψει και μια αγωγή γιά το μισθοδικείο και χαλάλι του η "απεργία".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Γιατί κ. 4:47,
  να κλείσει το "σαιτ" του ο διαχειριστής;
  Δεν βλέπετε ότι δημοσιεύονται σχόλια υπέρ και κατά όλων των αντίθετων απόψεων;
  ΜΗΠΩΣ, επίτηδες, κάνετε τον "αγανακτισμένο", επιδιώκοντας, πραγματικά, να δημιουργήσετε πρόβλημα στο blog;
  ΜΗΠΩΣ, είσαι, άλλος ένας ΠΡΟΒΑΤΟΣΧΗΜΟΣ ΛΥΚΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Στάλθηκε καλώς ή κακώς ένα σχέδιο αγωγής. Αυτό, που με προβληματίζει εμένα είναι ποια η επίσημη νομική επιχειρηματολογία της ενώσεως περί αυτού; υπάρχει; είναι σύννομες οι κινητοποιήσεις και αν λέτε ναι που το στηρίζετε νομικά αυτό κυρίες και κύριοι της ενώσεως; ή να αρχίζουμε να δικάζουμε κανονικά να τελειώνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Η ευαισθησία κάποιων δικηγόρων για τους πολίτες που ταλαιπωρουνται περιορίζεται μόνο στη σπάνια ομολογουμένως περίπτωση της αναβολής των δικών λόγω της αποχήΣ των Δικαστών.Η "ευαισθησία" τους αυτή,όμως, δεν είναι η ίδια, ούτε όταν απέχουν οι ίδιοι, ούτε όταν αντιδρούν σε κάθε προσπάθεια του νομοθέτη να αποφορτίσει τα δικαστήρια από πλεονάζουσα δικ. ύλη που θα συμβάλει σε μεγάλο βαθμό στην πολυπόθητη επιτάχυνση, απαλλάσσόντας ταυτόχρονΑ τους πολίτες από δαπάνες και έξοδα για την εκπροσώπησή τους από δικηγόρους σε δίκες.Τότε αντιδρούν δυναμικΑ στην επιχειρούμενη αφαίρεση της δικ. ύλης, μην τυχόν μειωθούν τα δικά τους παχουλά έσοδα,τα οποία και δεν δηλώνουν στο σύνολό τους στην εφορία και δεν φορολογούνται γι αυτά.Τότε δεν τους απασχολεί ο δύσμοιρος ταλαίπωρος απλός πολίτης που θα χρειαστεί να δαπανήσει από τα πενιχρά πια εισοδήματα του για να αυξηθούν τα δικά τους έσοδα αφενός και να διογκωθουν τα πινακια των δικαστηρίων σε βάρος των υποθέσεων που πράγματΙ απαιτούν προσφυγή στη ΔΙκαιοσύνη, αφετερου, σε βάρος των τελευταίων.Οποία ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!!!Σέβομαι το ρόλο του δικηγόρού στην απονομή της Δικαιοσύνης.Από εκεί προέρχομαι, αλλωστε, όπως και οι περισσότεροι δικαστές.Οι δικηγόροι αλήθεια, για τους οποίους βέβαια δεν ισχύει το αντίστροφο, σέβονται το ρόλο του Δικαστή-Εισαγγελέα η τον βλέπουν μόνο ως αναγκαίο εργαλείο,μέσα από το οποίο θα επιτύχουν την είσπραξη από τον πελάτη κερδιζοντας η και χανοντας την υποθεση, και τίποτε παραπάνω...Και μάλιστα κουκουλωνοντας συχνά έναντι του πελάτη τούς, κάποιοι από αυτούς, τη δική τους ανεπάρκεια κάτω από την, τις περισσότερΕΣ φορές, δήθεν κακή τύχη του κακού δικαστή που τους δίκασε.Και ακόμη χειρότερα, παρουσιάζοντας την επιτυχία της δικής, ως συνέπεια χρηματισμού του δικαστή, εν γνώσει του ψεύδους τους.Ευτυχώς βέβαια,αυτό το τελευταιο δεν το έχουν κανει παρά ελαχιστοι.Κύριε δικηγόροι που συντάξετε την αγωγή, φτάνει πια τόση ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ.Περισσεύει...Πείτε για το "έννομο" συμφέρον σας.Πείτε ότι τα δικά σας εισοδήματα θίγονται και όχι ότι κόπτέρθει για οτιδήποτε άλλο.Αναλογισθηκατε άραγε,αν ήσασταν σύσσωμοΣ ο Δικηγορικός κόσμος στο πλευρό των Δικαστών, προκειμένου να μην ξεφτιλιστει στην κυριολεξία η ελληνική δικαιοσυνη, ποια θα ήταν η πορεία αυτού του πρωτόγνωρού αγώνα των ΔΙκαστών?Πρώτοι εσείς, που δεν σας το απαγορεύει το Σσύνταγμα, έπρεπΕ, μια φορά έστω, στις τόσες αποχές σας, να απαιτησετε, όχι μόνο το να μη θιχθείτε εσείς και μόνο εσείς οικονομικά, αλλά και να μην εξευτελίζεται η ελλ. Δικαιοσύνη, στο πρόσωπο των δικαστικών λειτουργών, με τον τρόπο που επιχειρείται...Οι δικαστες δεν αντέδρασαν ποτέ (κακώς) και ΑΣ ήταν εις βάρος τους,στο δικό σας αγώνα για μη αφαιρεση δικ. Υλης,εσείς όμως πολεμάτε,ευτυχώς όχι όλοι, τον δικό μας αγώνα, με ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ επιχειρήματα και ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ σχόλια.Πείτε την αλήθεια.ΑΣ ψηφίσει η κατσίκα του γείτονΑ δικαστη, να ζήσει μόνο η δική σας!Όσο για τον δύσμοιρο ταλαίπωρο πολίτη...Είναι ευθύνη όλων μας, στο χώρο της Δικαιοσύνης και πολύ περισσότερο των δικαστών να τον Προστατέψουμε απέναντι στη λαίλαπα...Μήπως γι αυτό μας θέλουν αδύναμους?Ποτέ θα ξυπνήσουμε σα λαός, πρώτα από όλα?Ποτέ θα διδαχθούμε από το Παρελθόν μας?Διαίρει και βασίλευε!Αυτό ακολουθείται τώρα κ. Δικηγόροι και εσείς ή το υπηρετείτΕ ή έχετε παρασυρθεί και παραπλανήσει, εγκλωβισμένος είτε μόνο στα συγγράμματα και τις επιστημονικές απόψεις είτε στα στενά οικονομικά σας συμφέροντα, χωρίς καμία διορατικότητα, χωρίς καμία ευελιξία στη σκέψη σας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Τα σχόλια του συντάκτη της επιστολής είναι γνωστά. Το παρόν blog δεν τα δημοσίευσε. Οπότε ας σταματήσει η σπέκουλα με τη δήθεν ανωνυμία του. Όσο για κάποιους εισαγγελείς, που ζητούν με απειλητικό τόνο τα στοιχεία του, ας ανοίξουν το άρθρο 14 του Σ και το άρθρο 10 της ΕΣΔΑ να τα διαβάσουν και να εμπεδώσουν και μετά να ζητούν "ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Στο μακροσκελές προηγούμενο σχόλιό μου, θέλω να προσθέσω επίσης δύο πράγματα, κ. δικηγόρε, συντάκτη της αγωγής, που δεν έχετε πρόθεση να καταθέσετε, πλην όμως εξωδίκως μας κοινοποιείτε, ως όχληση και ...απαράδεκτο εκφοβισμό: 1. Μήπως πρέπει να κάνετε και εσείς λίγο την αυτοκριτική σας;εννοώ οι δικηγόροι στο σύνολό τους;μήπως πρέπει ως "συλλειτουργοί" της δικαιοσύνης, να τη στηρίξετε και να μην την αφήσετε να πεθάνει από "αιμορραγία", γιατί αυτό επιχειρείται με όλα τα τελευταία νομοθετήματα και επιπλέον και με την υπαλληλοποίηση των Δικαστικών Λειτουργών; Εσείς τελικα δέχεσθε ότι ο Δικαστής είναι υπάλληλος ή λειτουργός;;;και ο υπουργός, αλήθεια, αλλά και ο βουλευτής, είναι και αυτοί υπάλληλοι, αντίστοιχα; θα τα ισοπεδώσουμε όλα;γιατί, κύριε δικηγόρε, έχετε κλείσει τα μάτια σας και δε βλέπετε λίγο πιο πέρα, και δεν βλέπετε ότι μια "ψυχορραγούσα", μια "πεθαμένη" Δικαιοσύνη, μια Θέμιδα που έχει στρέψει στο σπαθί της προς τον εαυτό της και τον απειλεί απροκάλυπτα, χωρίς αιδώ, αντί να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με το σκοπό και τον προορισμό του, θα σημάνει και το τέλος της δικής σας αξίας ως ανθρώπου πρωτίστως και έπειτα ως επαγγελματία δικηγόρου;;;θεωρούσα αυτονόητο ότι θα σταθείτε στο πλευρό μας και με εκπλήσσετε δυσάρεστα...Η διορατικότητα έχει λείψει από πολλούς στη χώρα μας, μολονότι ήταν αδιαμφισβήτητο προσόν πολλών από τους άξιους μακρινούς προγόνους μας...και 2. ο συνταγματικός νομοθέτης, όταν προέβλεψε ότι δεν επιτρέπεται καμία μορφή απεργίας στους δικαστές, είχε κατά νου και θεωρούσε αυτονόητο, ότι η Πολιτεία θα έχει εξασφαλίσει από κάθε άποψη το κύρος του, αντιμετωπίζοντάς τον ως έναν από τους αναγκαίους τρεις κρίκους των Λειτουργιών της Δημοκρατίας, όπως εξασφαλίζει, στις δύσκολες τούτες ημέρες, υπέρ του δέοντος και προκλητικά μάλιστα (θεωρώ ότι τουλάχιστον κατά 50 - 60% πρέπει να μειωθεί το συνολικό κόστος εκάστου εξ αυτών), σε βάρος όλων και πρωτίστως σε βάρος των υπηρετούντων την ισόκυρη τρίτη εκ των Λειτουργιών, τη δικαστική, το κύρος και την αξιοπρέπεια των υπηρετούντων τις άλλες δύο Λειτουργίες, μολονότι μεγάλο μέρος εξ αυτών συνέβαλε τα μέγιστα στο να καταντήσει η χώρα μας επαίτης...

  Υπογραφή
  Μια ακριβοπληρωμένη υπάλληλος (ως προς τη μισθολογική της αντιμετώπιση από την Πολιτεία, παρά το Σύνταγμα)και Μια Λειτουργός της Δικαιοσύνης (ως προς τα καθήκοντά της και τον προορισμό της, με βάση το Σύνταγμα)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Κύριε ενάγοντα (Α.Γ.) είναι συμπτωματικό άραγε που δικαστές και εισαγγελείς, μέλη του "γνωστού επιστημονικού σωματείου στη Βόρεια Ελλάδα", του οποίου είστε μέλος της διοίκησης, χρησιμοποιούν εδώ και χρόνια, ιδίως δε τώρα, την ίδια ακριβώς φρασεολογία με σας, όσες φορές η Ένωσή μας εξαγγέλει κινητοποιήσεις, ακόμη και μιας (1) μέρας; Όσο για την "απεργία" και την "περικοπή μισθού", κάντε τον κόπο να δείτε πόσες κατεπείγουσες υποθέσεις (ποινικές και πολιτικές) δικάζονται. Οι ποινικές ιδίως είναι ακριβώς εκείνες που θα δικαζόταν και χωρίς τη διακοπή συνεδριάσεων, διότι παραγράφονται (ας είναι καλά η παράγραφος 7 που φροντίσατε - οι δικηγόροι - να προστεθεί στο άρθρο 349 ΚΠΔ: "Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή και δεν περιλαμβάνεται στους άνω περιορισμούς"). Σας καλούμε τώρα, αν πράγματι σας ενδιαφέρει η ταχεία απονομή της ποινικής δικαιοσύνης, να μην περεμβάλετε εμπόδια, αρνούμενοι να παρίσταστε 3η κ.λ.π. ημέρα στις ποινικές υποθέσεις, οι οποίες έτσι σωρεύονται, αντί να δικάζονται στην ώρα τους. Και να μην επιτίθεστε - οι δικηγόροι - σε συναδέλφους που αξιώνουν, λόγω της φύσης των δικαζομένων υποθέσεων, να παρασταθείτε και 3η, 4η κ.λ.π. ημέρα προκειμένου να δικαστούν (για το θέμα αυτό κάνατε και "αποχές", όχι πάντως απεργίες, επιτιμώντας ονομαστικά αξιόλογους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης). Επειδή δε είμαι "παλιός" στο σώμα, δεν ξεχνώ τις πολύμηνες "αποχές" σας (τότε βέβαια οι διάδικοι δεν υφίσταντο βλάβη) και την μετέπειτα αξίωσή σας (εννοώ των δικηγόρων) να δικάζονται οι αναβληθείσες υποθέσεις εντός μηνός ή διμήνου, με το σαθρό επιχείρημα ότι, αφού ο δικαστής δεν τις χρεώθηκε όταν έπρεπε λόγω της αποχής σας, όφειλε να χρεωθεί όλες τις αναβληθείσες υποθέσεις και να δημοσιεύσει στο στο 2μηνο (που ίσχυε τότε) τετραπλάσιο αριθμό αποφάσεων. Τέλος, ο χαρακτηρισμός των δικαστικών λειτουργών στην "αγωγή" σας, ως "δημοσίων υπαλλήλων" εξηγεί τα πάντα. Θλίβομαι δε που συνάδελφοι, μετά τον χαρακτηρισμό αυτό, εξακολουθούν να είναι μέλη του "γνωστού επιστημονικού σωματείου στη Βόρεια Ελλάδα", του οποίου (αν και στο παρελθόν κλήθηκα πολλές φορές) αρνήθηκα συνειδητά να γίνω μέλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Το σχέδιο της αγωγής είναι προβοκατόρικο 100%. Όταν οι Δικαστές και Εισαγγελείς αποφάσισαν -- επιτέλους -- να διαμαρτυρηθούν για την κατάφωρη παραβίαση των Συνταγματικών διατάξεων, που τους αφορούν, κάποιοι "πόνεσαν" κι άρχισαν να χτυπούν ύπουλα την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων. Σαφώς και η Δικαιοσύνη δεν είναι χωράφι ουδενός εκ των Δικαστών (όπως έγραψε κάποιος σχολιαστής), ΟΜΩΣ ως ΙΣΟΚΥΡΗ και ΙΣΟΤΙΜΗ με τις άλλες δύο Λειτουργίες του Κράτους, ΟΥΔΟΛΩΣ είναι και χωράφι ουδενός εκ των εκάστοτε κυβερνώντων, οι οποίοι πραγματοποιούν παράνομη και αντισυνταγματική επιδρομή σε βάρος των Λειτουργών της και όχι μόνον... Αυτό που τώρα πρέπει να ακολουθήσει, είναι η κατάθεση προσφυγών από τους Δικαστικούς Λειτουργούς, προκειμένου να διεκδικήσουν με το γράμμα και το πνεύμα του Νόμου ό,τι παρανόμως τους στέρησαν οι Κυβερνώντες των τελευταίων τριών ετών!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Δικαστές ονομάζονται κρατικοί λειτουργοί που σύμφωνα με το Σύνταγμα ασκούν την δικαστική εξουσία, δηλαδή την απονομή της δικαιοσύνης εντός της επικράτειας μιας χώρας, εξ ου και αποκαλούνται δικαστικοί λειτουργοί. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην εφαρμογή των πάσης φύσεως νομοθετημάτων ουσιαστικά εκφράζουν άμεσα και ελεύθερα την πολιτειακή βούληση χωρίς εξάρτηση από φορείς άλλων εξουσιών.(βλ. Βικιπαίδεια - ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Είναι απίστευτο πόσα σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση ενός σχεδίου αγωγής, η οποία, εφόσον και εάν κατατεθεί, νομίζω ότι θα απορριφθεί (για καθαρά νομικούς λόγους, ο συνάδελφος αν θέλει να κάνει αγωγή το ορθό είναι να κάνει αγωγή κακοδικίας, όχι εργατική(!)). Αφήνω δε ασχολίαστη εκείνη τη θέση περί "συλλειτουργών".Πάντως κ.κ. Δικαστές και Εισαγγελείς μην περισπάσθε. Υπάρχουν πολύ σημαντικότερα θέματα για να απασχολήσουν τη σκέψη σας. Σε τελική ανάλυση, υπάρχουν και δικηγόροι πρόθυμοι να ασκήσουν πρόσθετη παρέμβαση υπέρ υμών. Και παρά το γεγονός ότι από πολλά σχόλια σας, φαίνεται πως σας είμαστε (γενικώς) δυσάρεστοι. Πάντως, για να γελάσουμε και λίγο, αν το επιτρέπει ο διαχειριστής του blog, φαντάζεστε το ύφος του ενάγοντος συναδέλφου αν ασκήσει την εργατική αγωγή και κατά την ημέρα της συζήτησης η έδρα αναβάλλει λόγω διακοπής στις 10 π.μ. σε άλλη δικάσιμο !!
  Δικηγόρος (και αυτός εκ Θεσσαλονίκης).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. κ. 1:18,
  για να συνεχίσουμε να γελάμε (πολύ πετυχημένο το αστείο σας), φαντάζεστε κ. Δικηγόρε Θεσ/νικης, κατά την ημέρα της δικασίμου της παραπάνω αγωγής, ο ενάγων- δικηγόρος να ζητήσει την αναβολή, επειδή συμμετέχει στην "αποχή" του Δ.Σ.Θ., ή επειδή δεν του επιτρέπεται (αν συντρέχει τέτοια περίπτωση) με απόφαση της ολομέλειας των Δ.Σ. να παρίσταται σε εκδίκαση υπόθεσης μετά την δεύτερη ημέρα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, αναφορικά με τα σχόλια που δημοσιεύονται ότι:
1) Δε θα δημοσιεύονται δυσφημιστικά και εξυβριστικά σχόλια
2) Δε θα δημοσιεύονται ΑΣΧΕΤΑ σχόλια σε ΑΣΧΕΤΕΣ αναρτήσεις
3) Δε θα δημοσιεύονται επαναλαμβανόμενα σχόλια στην ίδια ανάρτηση
4) Δε θα δημοσιεύονται σχόλια σε Greeklish


5) Σχόλια σε ενυπόγραφα άρθρα θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.
6) Σχόλια σε ενυπόγραφο σχόλιο θα δημοσιεύονται μόνον εφόσον και αυτά είναι ενυπόγραφα.

7) ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ "ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"